Shy boy Naruto Inspired Stikr

$1.50
Shy boy Naruto Inspired Stikr

Shy Boy Shippuden Inspired Stikr

- Weatherproof/Dishwasher Safe
- Vinyl Material

Size: 2" x 3"